ALGEMENE VOORWAARDEN

Bijlage 1 Modelformulier herroeping.pdf (PDF)

HT-Running.nl - onderdeel van V.O.F. HT Sports Oss, gevestigd te Oss - hanteert de volgende voorwaarden voor haar diensten.

Ieder die gebruik maakt van HT-Running.nl. aanvaardt daarmee deze gebruiksvoorwaarden, zowel voor zichzelf als voor anderen die hij toelaat tot zijn computer. Dit geldt ook voor verenigingen of andere rechtspersonen die gebruik (laten) maken van HT-Running.nl.

Deze voorwaarden kunnen steeds aangepast worden. Aanpassingen worden direct bindend voor iedere gebruiker van de website. De meest actuele versie is te vinden op de website HT-Running.nl of extensies daarvan. Aan te raden is derhalve de actuele voorwaarden regelmatig te raadplegen. 

1. Dienstverlening HT-Running.nl
HT-Running.nl faciliteert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van HT-Running.nl. 
HT-Running.nl voert in beginsel geen controle uit op de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en/of juistheid van de dienstverlening op of via de website. HT-Running.nl is dus niet verantwoordelijk voor en geeft geen garantie op hetgeen andere gebruikers via deze website ter beschikking stellen. 

2. Account/Profiel/Closed User Groups (CUG’s) 
Voor gebruikmaking van HT-Running.nl heeft iedere gebruiker een eigen account nodig. Deze is aan te vragen op de website van HT-Running.nl. HT-Running.nl beslist naar eigen inzicht voor een aanvraag voor een account.
Iedere gebruiker garandeert HT-Running.nl de juistheid van de aan haar verstrekte informatie, waaronder met name de persoonlijke gegevens. HT-Running.nl heeft het recht deze gegevens op te slaan en te gebruiken in verband met het account beheer.
Iedere gebruiker draagt zelf zorg voor geheimhouding van zijn wachtwoord en verleent anderen geen toegang tot HT-Running.nl via zijn account. Mocht deze beperking niet nageleefd worden, dan is de gebruiker volledig aansprakelijk voor de gevolgen daarvan totdat de gebruiker het ongeoorloofde gebruik zelf gemeld heeft aan HT-Running.nl. Beëindiging van het account is per direct mogelijk.
Alleen natuurlijke personen of teams kunnen een profiel toegewezen krijgen. Profielen/accounts/CUG’s van bedrijven zijn zonder toestemming van HT-Running.nl niet toegestaan en worden, indien door HT-Running.nl gewenst, verwijderd. 

3. Gebruikersrechten
HT-Running.nl verleent een licentie op het gebruik van de website resp. de dienstverlening daarvan. Deze licentie heeft een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar karakter en geeft geen recht op verlening van sublicenties. De licentie omvat het recht om de beschikbaar gestelde bestanden via HT-Running.nl te bekijken en/of te beluisteren zoals deze in het format zoals op de website van HT-Running.nl of de HT-Running domeinen ter beschikking worden gesteld. Andere rechten worden niet verleend, in het bijzonder niet het recht om bestanden, gegevens en/of materialen te downloaden. 

4. Intellectuele eigendom
Gebruiker erkent en respecteert de eigendom en alle overige rechten daarop van de bestanden die eigendom zijn van HT-Running.nl en/of haar gebruikers. Deze bestanden vallen onder de bescherming van haar resp. hun intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van andere gebruikers, deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, waaronder de Auteurswet. Gebruiker zal niets ondernemen om vermelding van rechten te verwijderen of te belemmeren.

5. Bestanden uploaden/licentie 
Met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden behoud gebruiker in beginsel zijn auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de bestanden die HT-Running.nl ter beschikking worden gesteld (hierna te noemen 'het materiaal').
Gebruiker aanvaardt dat deze beschikbaarstelling van het materiaal (in het bijzonder door uploading) ten gunste van HT-Running.nl het volgende impliceert: 
1. een kosteloze, onbezwaarde, internationale, niet-exclusieve licentie om het materiaal te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienstverlening van HT-Running.nl en dat tevens te gebruiken en te verveelvoudigen (ook door derden) via welke media dan ook voor promotie in verband met de dienstverlening van HT-Running.nl; 
2. het recht om het materiaal te verwijderen van de servers van HT-Running.nl en haar website. Dit laatste recht kan HT-Running.nl te allen tijde uitoefenen zonder enige vorm van verantwoording of aansprakelijkheid jegens gebruiker.
Voornoemde licentie op het materiaal eindigt zodra de gebruiker zijn bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de website van HT-Running.nl.
Gebruiker accepteert dat het materiaal zal worden gebruikt door andere gebruikers van HT-Running.nl. HT-Running.nl aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en staat er derhalve op geen enkele wijze voor in dat andere gebruikers het materiaal gebruiken op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. HT-Running.nl is evenmin aansprakelijk voor het geval andere gebruikers het materiaal gebruiken op een wijze die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of enige wettelijke bepaling of een onrechtmatige daad oplevert.
Gebruiker staat er voor in volledig rechthebbende ten aanzien van het materiaal te zijn en dat hij het recht heeft om op het materiaal de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Gebruiker vrijwaart HT-Running.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen en ook de gebruikers van HT-Running.nl voor alle aanspraken van derden op dat materiaal. Hij zal kosten die HT-Running.nl moet maken in verband met aanspraken van derden op dat materiaal vergoeden.
Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk het recht van HT-Running.nl om materiaal waarop personen herkenbaar zijn te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarin de betrokken personen tegen afbeelding bezwaar maken.
Gebruiker garandeert dat het materiaal oorspronkelijk is en geen gekopieerd materiaal bevat (tenzij hij daarop een adequaat licentierecht kan aantonen). Ten aanzien van muziek garandeert hij eveneens de oorspronkelijke rechten daarop (inclusief bijbehorende tekst) dan wel een rechtsgeldig en aantoonbaar adequaat licentierecht daarop te hebben verkregen. 
Gebruiker garandeert dat het materiaal geen inbreuk maakt op privacy rechten van wie dan ook en dat openbaarmaking van zijn materiaal geen onrechtmatige daad of handelen in strijd met de wet oplevert. Voor licenties en betaling van licentierechten dient gebruiker in alle gevallen zelf in te staan. Gebruiker vrijwaart HT-Running.nl voor alle betalingsverplichtingen ten aanzien van het materiaal en andere rechten van degenen die (eveneens) rechten op het materiaal pretenderen te bezitten. 

6. Overige vereisten voor aangeboden materiaal en activiteiten van gebruiker
Activiteiten van gebruiker in het kader van HT-Running.nl dienen in overstemming met de waarheid en algemeen aanvaarde fatsoensnormen te zijn. Zij mogen derhalve niet (1) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (2) inbreuk maken op rechten van derden; (3) in strijd zijn met enige toepasselijke regelgeving; (4) virussen of ander schade veroorzakende elementen bevatten. Gebruiker staat er voor in dat zijn computer in staat is te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en zal de nodige maatregelen nemen om dit voor de toekomst eveneens te waarborgen.

Gebruiker garandeert dat hij via HT-Running.nl geen materiaal zal aanbieden:

 • dat discriminerend is in relatie tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst dan wel anderszins kwetsend kan zijn;
 • dat uitnodigt tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of;
 • dat leidt tot uitbuiting of misbruik maken van anderen en/of;
 • dat in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of website en/of;
 • waarbij persoonlijke gegevens worden opgevraagd van minderjarigen en/of;
 • waarin persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld en/of;
 • waarmee illegale activiteiten worden aangemoedigd of gepleegd en/of;
 • waarbij inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen en/of;
 • waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of;
 • waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden en/of;
 • waarbij commerciële activiteiten worden ondernomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HT-Running.nl, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramide spelen en/of;
 • waarin een afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.


7. Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
• de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
• de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
• hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
• hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
• de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

11. Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
• de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
• de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

12. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Behandeling inbreuk 
HT-Running.nl zal informatie over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten onderzoeken. Waar nodig neemt zij - naar eigen inzicht - juridische stappen. Gebruiker zal bij constatering van inbreuken op door hem ter beschikking gesteld materiaal dit per e-mail kenbaar maken via de functie -meld misbruik- op de websites van HT-Running.nl. Iedere kennisgeving voldoet aan de volgende vereisten:
1. Ondertekening door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of zijn bevoegde vertegenwoordiger; 
2. Beschrijving van het materiaal waarop inbreuk is gemaakt met een specificatie beschrijving van hetgeen inbreukmakend wordt geacht; 
3. Beschrijving van de locatie waar het inbreukmakende materiaal op de website van HT-Running.nl te vinden is; 
4. Adresinformatie voor het leggen van contact, waaronder in ieder geval gebruikersnaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres; 
5. Een verklaring dat gebruiker eigenaar is van het materiaal in kwestie en dat daarop aantoonbaar inbreuk wordt gemaakt; 
6. Een verklaring, vergezeld van bewijs, dat voornoemde informatie correct en volledig is. 

14. Onderbreking of staking van dienstverlening
HT-Running.nl staat er niet voor in dat haar website te allen tijde toegankelijk is en/of steeds zonder onderbreking of storing zal functioneren. Zij is niet aansprakelijk voor (mogelijke gevolgen van) het buiten gebruik zijn van haar website.
HT-Running.nl is te allen tijde gerechtigd - zonder daarbij schadeplichtig te worden -om de activiteiten van gebruiker in relatie tot HT-Running.nl te beperken, diens account stop te zetten en/of te verwijderen en materiaal te verwijderen. Zij is gerechtigd andere gebruikers op de hoogte te stellen van naar haar oordeel niet passende activiteiten van gebruiker en ter zake waarschuwingen te doen uitgaan; indien naar haar mening noodzakelijk kan zij verdere dienstverlening aan gebruiker weigeren. Dit recht heeft zij in het bijzonder indien gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, gebruikersgegevens niet geverifieerd kunnen worden of handelingen en materiaal naar het oordeel van HT-Running.nl schadelijk zijn voor haar of voor andere gebruikers. 
 
15. Links vanuit HT-Running.nl
Voor zover HT-Running.nl op haar website mocht verwijzen naar andere websites c.q. daarmee een link mocht hebben, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van die websites en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor benadering en raadpleging van die websites. 

16. Privacy aspecten
HT-Running.nl zal zonder toestemming van gebruiker geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken en zal ook overigens de privacy rechten van gebruiker respecteren. 

17. Uitsluiting aansprakelijkheid
HT-Running.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval deze site resp. haar dienstverlening om welke reden dan ook niet toegankelijk blijkt te zijn.

18. Overige bepalingen
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de afspraken die partijen betreffende HT-Running.nl hebben gemaakt. Andere afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
Mocht één of meer bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
Het Nederlands recht is van toepassing. 
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied s'-Hertogenbosch, tenzij een andere rechter op grond van wettelijke bepalingen bevoegd mocht zijn.

19. HT-Running - onderdeel van V.O.F. HT Sports Oss 
V.O.F. HT Sports Oss
Kruisstraat 5C 
5341 HA Oss
KvK: 17159634
BTW: NL813762960B01

Theme color